Joshua 4:15

And Jehovah spake unto Joshua, saying,